1. Home
 2. Gedragscode

Gedragscode

Binnen QUSO BV worden alle gegevens met de grootste discretie behandeld. Door de integriteit te waarborgen en enkel en alleen aan de verantwoordelijke personen gegevens te verstrekken blijft de continuïteit gewaarborgd.

Directie en medewerkers verplichten zich tot:

Integer:

 • Het integer, eerlijk en betrouwbaar uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Het aan de opdrachtgever vooraf toestemming vragen in geval van verwachte budgetoverschrijding.
 • Het nalaten van elke handeling waardoor informatie wordt verkregen, welke op basis van enig wettelijk voorschrift of bedrijfsreglement niet verschaft had mogen worden.
 • Het onthouden van uitlatingen en/of gedragingen die door derden uitgelegd kunnen worden als seksuele intimidatie en/of ongewenste intimiteiten.
 • Het naleven van wet- en regelgeving.
 • Geheimhouding van vertrouwelijke gegevens van (potentiële-)opdrachtgevers.
 • Het weigeren en/of nimmer aanbieden van giften en/of doen van beloften welke onbetamelijk en/of buitenproportioneel zijn in zakelijk verkeer.

Secuur:

 • Het uitvoeren van de werkzaamheden op een voor de opdrachtgever zo effectief en voordelig mogelijke wijze.
 • Het toepassen van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in geval van keuzemogelijkheden bij toepassing van onderzoeksmogelijkheden.
 • Het tussentijds informeren van de opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden.
 • Een zo groot mogelijke zorgvuldigheid teneinde de belangen van haar opdrachtgevers en diens werknemers te waarborgen.

Professioneel:

 • Het zich onthouden van het doen van misleidende mededelingen, gedragingen en/of het toepassen van psychische en/of fysieke druk/dwang.
 • Het doen van objectieve waarheidsvinding met als doel om de ware toedracht van gebeurtenissen vast te stellen.
 • Het ontplooien van initiatieven die bijdragen tot een goed samenspel met de overheid.
 • Het, binnen een termijn van maximaal 14 dagen, afhandelen van klachten/reclames.

Team QUSO BV