1. Home
 2. Bedrijfsrecherche
 3. Ziekteverzuim onderzoek

Ziekteverzuim onderzoek

Bij een ziekteverzuim onderzoek brengen brengen wij in kaart of er bij een ziekmelding daadwerkelijk sprake is van frauduleus ziekteverzuim. Meestal wordt een onderzoek naar een mogelijk onterechte ziekmelding gedaan door het observeren van de persoon. Wij verwerken vervolgens het door ons verkregen bewijs in een duidelijke rechtsgeldige rapportage met foto- en/of video opnames daarbij gevoegd.

Geregistreerd bij Autoriteit persoonsgegevens

Gelegitimeerd door de Politie

POB nummer

ND nummer

U heeft bij een ziekmelding vermoedens van:

 • Frauduleus ziekteverzuim
 • Activiteiten die niet samengaan met de ziekmelding en het ziektebeeld
 • Er worden overige regels van het verzuimbeleid overtreden

Veelal horen wij van onze klanten dat de zieke medewerker door collega’s of ander bekenden gezien is, terwijl deze bijvoorbeeld zware dingen aan het tillen was, terwijl dit juist door de Arbo arts was aangegeven als iets wat niet kan of achter het stuur zit van een auto, terwijl de persoon aangeeft een evenwichtsstoornis te hebben.

Aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek kan door ons een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de frauduleuze ziekmelding aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld en gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoek dag.

Wij beschikken over een vergunning van het Ministerie van Justitie (POB 821) en al onze bevindingen kunnen worden gebruikt in een mogelijk rechtszaak.

Hoe gaat een ziekteverzuim onderzoek in zijn werk?

Door middel van een onderzoek kunt u achterhalen of ziekteverzuim frauduleus is. Quso kan hiervoor een rechtsgeldige rapportage maken en verwerkt daar eventuele foto’s en video’s bij. Er wordt gelet op de volgende zaken:

Klust iemand bij die zich ziek heeft gemeld?
Wanneer iemand zich ziek heeft gemeld is het niet legaal als er wordt bijgeklust. Toch wordt dit soms gedaan, op dat moment is uw medewerker ernstig in overtreding en is er sprake van frauduleus ziekteverzuim. In de meeste gevallen is ontslag op staande voet gegrond.

Worden er activiteiten ondernomen die niet passen bij het ziektebeeld?
Als er een bepaald ziektebeeld is gegeven, passen daar bepaalde gedragingen bij. Wanneer deze gedragingen in strijd zijn met het ziektebeeld kunt u dit uit een rapportage opmaken. Afhankelijk van de mate waarin het ziektebeeld verschilt van de activiteiten die uw medewerker onderneemt, kunnen maatregelen worden genomen.

Worden er regels rondom het ziekteverzuim overtreden?
Wanneer iemand zich ziek meldt, dienen de regels van het verzuimbeleid gevolgd te worden. Indien dit niet het geval is, kan daar tegen opgetreden worden. Het ziekteverzuimbeleid is altijd maatwerk. Het dient te passen bij de aard van het bedrijf, de omvang en bedrijfscultuur. Het ziekteverzuimbeleid is pas van toepassing als de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft ingestemd. In principe is het een wettelijke plicht voor de werkgever om dit beleid op te stellen. De arbodienst adviseert over dit beleid en daarnaast dragen zij bij aan de manier waarop er invulling aan wordt gegeven. Ook dient er rekening gehouden te worden met speciale groepen werknemers. Bedrijven zijn verplicht om een beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Door middel van een ziekteverzuimbeleid is het mogelijk om vooraf af te spreken hoe men omgaat met ziekteverzuim. Als er een onderzoek plaatsvindt naar ziekteverzuim is het belangrijk om dit beleid bij de hand te nemen en naast de observaties uit een rapportage te leggen. Op basis daarvan kan een eventueel conflict worden opgelost.

Kosten ziekteverzuim onderzoek

Het is lastig vooraf aan te geven wat de kosten zijn voor een ziekteverzuim onderzoek, omdat de inzet per geval afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de frauduleuze ziekmelding aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoek dag aan de hand van een uurtarief.

Wet – en regelgeving omtrent ziekteverzuim

Ongeoorloofd ziekteverzuim veroorzaakt financiële schade aan uw onderneming. Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim is dit reden voor ontslag op staande voet. Het is echter belangrijk om dit eerst aan te tonen. Doet u onderzoek naar ziekteverzuim? Houd rekening met de Europese wet- en regelgeving.

Gevolgen van (ongeoorloofd) ziekteverzuim

Uit onderzoek blijkt dat werknemers in de leeftijd van 35 tot 45 jaar én vrouwen zich het vaakst ziek melden. In de periode 2016 – 2018 is er een duidelijke stijging in het aantal ziekmeldingen te zien. Een zieke werknemer kost u als ondernemer tussen de €200 en €400 per dag. Deze kosten bestaan grotendeels uit loondoorbetaling, kosten voor vervanging en productieverlies. Meldt de werknemer zich onterecht ziek? Niet alleen loopt u financiële schade op, ook raakt u het vertrouwen in de werknemer kwijt. Tijd om actie te ondernemen en onderzoek te verrichten naar ziekteverzuim.

Mag u de werknemer controleren bij ziekmelding?

Met betrekking tot ziekmelding stelt u een aantal huisregels op. Bijvoorbeeld de tijden waarbinnen de werknemer zich ziek moet melden. Het is voor u niet altijd duidelijk wat u wel of niet mag controleren bij een zieke werknemer. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is in 2018 vervangen door de AVG. Dit betekent meer verantwoordelijkheid voor u als werkgever, ook met betrekking tot ziekmeldingen.

– Bij ziektemelding mag u niet vragen of de werknemer psychische of lichamelijke klachten heeft
– U mag wel aan de hand van gegevens vaststellen of u loon moet doorbetalen
– In het kader van loondoorbetaling mag u een beperkt aantal medische gegevens verwerken
– U mag de werknemer vragen naar de verwachte duur van het ziekteverzuim
– Ook mag u de werknemer vragen of deze aangepaste of andere werkzaamheden kan verrichten

Misschien staat de ziekte in verband met een eerder bedrijfsongeval. U mag hier ten alle tijden naar vragen. Ook mag u naar het huidige adres of eventuele verpleegadres vragen. Dit heeft u sowieso nodig bij het inschakelen van de bedrijfsarts of de arbodienst.

Onderzoek ziekteverzuim door recherchebureau

Bij ongeoorloofd verzuim hoeft u geen loon door te betalen. Het is belangrijk om te weten dat u de medewerker niet zomaar kunt ontslaan. U moet er alles aan doen om contact met de werknemer te zoeken en ongeoorloofd ziekteverzuim te bewijzen. Het recherchebureau houdt rekening met de privacy van personen en de Europese privacywetgeving. Hierdoor raakt uw onderneming nooit in de problemen. Tijdens het onderzoek observeert de rechercheur de werknemer en kan deze eventuele andere activiteiten of werkzaamheden vastleggen. Dit onderzoek gebeurt op vooraf vastgestelde dagdelen of dagen. Voor het observeren is één onderzoeker voldoende. Is het nodig de persoon te volgen, dan is de inzet van twee onderzoekers nodig.
Bij het vaststellen van ongeoorloofd ziekteverzuim ontvangt u een heldere rapportage. Deze rapportage is onderbouwd met foto- en video opnamen. Deze bewijsstukken zijn vaak doorslaggevend tijdens een ontslagprocedure. Bovendien kunt u aantonen dat het onderzoek geheel volgens de richtlijnen van de AVG is verricht.

Kom met ons in contact

QUSO BV voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen. Lees hier alle eisen waar een Recherchebureau aan moet voldoen >>

Aanpak Recherchebureau QUSO BV

Door onze jarenlange ervaring als bedrijfsrecherche bureau kunnen wij vaak een andere kijk geven op de situatie. Door met u mee te denken en eventueel nauw samen te werken met uw advocaat kan een beter eindresultaat worden bereikt. Bij alle door ons aangeboden ziekteverzuim onderzoeken houden wij ons aan de geldende wet en regelgeving alsmede aan onze gedragscode. Al onze bedrijfsrecherche en prive detective diensten worden door snel, discreet en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd. Wij werken bij onze ziekteverzuim onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

 1. Aanleiding:
  Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk ziekteverzuim onderzoek wenst in te zetten.
 2. Doelstelling:
  Welk resultaat resultaat verwacht u van het ziekteverzuim onderzoek.
 3. Plan van aanpak:
  Hoe gaan wij het ziekteverzuim onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
 4. Rapportage:
  Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
 5. Planning:
  De recherche werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
 6. Begroting Tarieven:
  Afhankelijk van het soort ziekteverzuim onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.
Menu